Statut Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w LublinieI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę:
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie, w skrócie: TG SOKÓŁ w Lublinie; zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

Art. 2
Towarzystwo działa na obszarze Województwa Lubelskiego. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin.

Art. 3
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać praco wników.

Art. 4
Godłem Towarzystwa jest Sokół w locie rozpostartymi skrzydłami trzymający w szponach ciężarek gimnastyczny Towarzystwo ma prawo posiadania pieczęci, proporców, sztandarów, oznak i odznak oraz strojów wzorów ustalonych przez Zarząd. 

Art. 5
Towarzystwo ma prawo współpracować i być członkiem innych stowarzyszeń tak krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi. Uchwałę o przystąpieniu do wyżej wymienionych organizacji podejmuje Zarząd Towarzystwa po zasięgnięciu opinii Rady Starszych.


II. CELE TOW ARZYSTWA I SPOSÓB ICH URZECZYWISTNIENIA

Art. 6
Celem Towarzystwa jest podnoszenie dzielności duchowej i fizycznej społeczeństwa polskiego oraz wyrabianie w nim karności, spójni i ofiarności, odpowiedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku wobec Państwa i wszelkich innych cnót obywatelskich, stanowiących podstawę istotnej miłości Ojczyzny.

 1. Ideał wychowawczy do którego dąży Towarzystwo jest całkowicie zgodny z zasadami wiary katolickiej i moralności, na zasadach tych się opiera i jest osiągany poprzez bezwzględne ich stosowanie.
 2. Skutkiem wychowawczych działań Towarzystwa jest Człowiek, który jest dobrym katolikiem, polskim patriotą i gorliwym szerzycielem wyznawanych zasad.


Art. 7
Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży poprzez:

 1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 3. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 4. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 5. upowszechnianie kultury oraz  ochrony dóbr kultury i tradycji;
 6. prowadzenie działań wspierających edukację narodową i klasyczny model wychowania a także stosowanie klasycznego modelu wychowania podczas wszelkich podejmowanych działań;
 7. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 10. działalność charytatywną;
 11. niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 12. działanie na rzecz integracji narodów Europy oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 13. promocję i organizację wolontariatu.


III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

Art. 8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
-    członków zwyczajnych
-    kandydatów
-    uczestników
-    członków wspierających
-    członków honorowych

Art. 9
Członkowie obowiązani są :

 1. przestrzegać dziesięciorga przykazań sokolich i kształtować w sobie cnoty sokole;
 2. spełniać pracę, realizując cele statutowe, wyznaczoną im odpowiednio do sił i zdolności, o ile nie uzyskają z ważnych powodów zwolnienia;
 3. stosować się ściśle do przepisów niniejszego statutu i do zgodnych z nim obowiązujących w Towarzystwie przepisów, do uchwał Zarządu, a także, w zakresie objętym statutem, do poleceń i postanowień władz Towarzystwa;
 4. dbać o rozwój, godność i powagę Towarzystwa i postępować zawsze i wszędzie, tak na łonie Towarzystwa, jak i poza nim zgodnie z wymaganiami obyczaju, godności i dobrem społeczeństwa;
 5. do innych członków odnosić się po przyjacielsku, z życzliwością, jako swych druhów;
 6. spory i nieporozumienia pomiędzy sobą obowiązani są poddawać Sądowi Honorowemu, za pośrednictwem Zarządu.


Art. 10
Członkowie zwyczajni, kandydaci i uczestnicy opłacają wpisowe oraz składkę w wysokości i czasie ustanowionym przez Zarząd. Od płacenia składki zwolnieni są członkowie zwyczajni, którzy złożyli jednorazowo na cele Towarzystwa wartość wynoszącą nie mniej niż dwudziestokrotną składkę roczną a także członkowie honorowi i członkowie wspierający. W wypadkach zasługujących na uwzględnienie Zarząd ma prawo zwolnić czasowo od płacenia składki poszczególnych członków.

Art. 11

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba czci nieposzlakowanej, chcąca urzeczywistniać cele Towarzystwa, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

 • złoży pisemną deklarację, zaopatrzoną w podpisy przynajmniej dwóch polecających ją członków Towarzystwa;
 • wpłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd;
 • w trakcie okresu kandydackiego, trwającego co najmniej jeden rok wykaże się pozytywną postawą w świetle dziesięciorga przykazań sokolich oraz pozytywnymi działaniami na rzecz Towarzystwa;
 • złoży ślubowanie, w którym zobowiąże się do ścisłego spełniania wszelkich obowiązków wynikających ze statutu i składa takie same zobowiązanie na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. Członek występujący z Towarzystwa może prosić Zarząd o zwolnienie ze ślubowania.

3. Rotę ślubowania przyjmuje Zarząd.

4. Ostateczną uchwałę o przyjęciu kandydata do grona członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Towarzystwa.

5. Od uchwały tej nie ma odwołania.


Art. 13
Osoba, która nie ukończyła lat 18 może być członkiem uczestnikiem Towarzystwa pod warunkiem, że:

 1. złoży pisemne oświadczenie potwierdzone przez prawnych opiekunów,
 2. wpłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd.


Art. 14
1. Członkiem wspierającym zostaje osoba fizyczna, która zadeklarowała na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub podjęcie działań służących realizacji celów Towarzystwa.
2. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Towarzystwa.

Art. 15
1. Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność tę nadano, pragnąc wyrazić cześć i uznanie za jej pracę nad urzeczywistnianiem celów sokolstwa lub za pracę obywatelską.
2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Towarzystwa po zasięgnięciu opinii Rady Starszych.

Art. 16
1. Każdy członek zwyczajny ma prawo, w granicach przez statut i przepisy wewnętrzne określone, brać udział we wszelkich czynnościach Towarzystwa, a zwłaszcza:

 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu stanowiącego, stawiać wnioski, wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, o ile nie zalega z opłatą ustanowionych składek dłużej niż trzy miesiące, kiedy to traci powyższe prawa;
 • korzystać zgodnie z wewnętrznymi przepisami z pomieszczeń, przyborów i przyrządów, z czytelni i zbiorów Towarzystwa;
 • uczestniczyć w ćwiczeniach, wycieczkach, wykładach, wystąpieniach urządzanych przez Towarzystwo;
 • używać strojów i odznak przez władze przepisanych.

2. Kandydaci, uczestnicy, członkowie wspierający mają prawa i obowiązki takie jak członkowie zwyczajni Towarzystwa za wyjątkiem uczestnictwa we władzach statutowych Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw członków Towarzystwa, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

Art. 17

 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje przez: wystąpienie, wykreślenie lub wyłączenie.
 2. Członek ma prawo w każdej chwili wystąpić z Towarzystwa poprzez pisemne zawiadomienie Zarządu, złożone po opłaceniu należnych składek i opłat do dnia, w którym występuje.
 3. Członek może być wykreślonym o ile zalega w płaceniu składek lub innych opłat za okres roczny.
 4. Wyłączenie następuje z powodu popełnienia czynu niegodnego, działania na szkodę Towarzystwa lub społeczeństwa, poważnego naruszania karności, tradycji sokolej lub poważnego przekraczania statutu i przepisów wewnętrznych.
 5. O wyłączeniu postanawia Zarząd Towarzystwa na podstawie opinii wydanej przez Sąd Honorowy.
 6. Osoba wyłączona może odwołać się od decyzji o wyłączeniu do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie musi być doręczone do siedziby Towarzystwa osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru najpóźniej siódmego dnia po dniu otrzymania decyzji o wyłączeniu. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Do momentu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie członkostwo w Towarzystwie jest zawieszone.
 7. Osoba wyłączona nie może zostać powtórnie przyjęta do Towarzystwa.


IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

Art. 18
Sprawami Towarzystwa kierują Walne Zgromadzenie oraz Zarząd.

Art. 19 
Walne Zgromadzenie składa się z członków Towarzystwa. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może zmieniać postanowienia innych władz Towarzystwa, wglądać w ich czynności i wydawać ich ocenę. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.    Uchwalanie zmian statutu.
2.    Wybór i odwołanie Zarządu Towarzystwa, bądź poszczególnych członków Zarządu.
3.    Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej, bądź poszczególnych jej członków.
4.    Przyjmowanie sprawozdania Zarządu o stanie i działalności Towarzystwa.
5.    Przyjmowanie sprawozdania finansowego Towarzystwa.
6.    Przyjmowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7.    Przyjęcie przepisów porządkowych swych obrad.
8.    Nadawanie, godności członka honorowego.
9.    Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa.

Art. 20
Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podjęcia wszelkich uchwał, o ile zostało prawidłowo zwołane i uczestniczy w nim przynajmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa. O ile statut nie stanowi inaczej do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość. 

Art. 21
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej jeden raz w roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd za pomocą wezwań imiennych, z podaniem porządku obrad, rozesłanych przynajmniej osiem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w celu przyjęcia sprawozdań rocznych Zarządu, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa lub przyjęcia planów Towarzystwa na rok następny.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę uznanej przez siebie potrzeby lub na pisemne żądanie 1/3 członków, poparte pisemnym przytoczeniem powodów i przedmiotów obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż 21 dni od złożenia żądania, za pomocą wezwań imiennych, rozesłanych na 8 dni przed dniem rozpoczęcia, zwierających wiadomość o miejscu, porze i przedmiocie obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

Art. 22
Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Towarzystwa lub inna osoba wybrana z grona członków. Uchwały zapadają prostą większością głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Art. 23
1.    W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi od jednej do siedmiu osób:
a)    Prezes Towarzystwa wybrany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Towarzystwa,
b)    Pozostali członkowie wybrani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa.
2.    Zarząd prowadzi bieżącą pracę Towarzystwa wykonując uchwały Walnego Zgromadzenia i własne, utrzymuje stosunki z władzami, urzędami państwowymi oraz innymi osobami prywatnymi.

Art. 24
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1.    Powoływanie do 20 członków Rady Starszych Towarzystwa ich odwoływanie.
2.    Powoływanie i odwoływanie członków Sądu Honorowego.
3.    Reprezentowanie Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych.
4.    Kierowanie całkowitą działalnością Towarzystwa i wszystkimi jego sprawami. w granicach statutu, przepisów wewnętrznych i uchwał Walnego Zgromadzenia; w szczególności: 
a)    Uchwalanie regulaminu organizacyjnego Towarzystwa.
b)    Powoływanie członków Towarzystwa na funkcje, wynikające regulaminu organizacyjnego i ich odwoływanie z tych funkcji.
c)    Udzielanie Pełnomocnictw i upoważnień.
d)    Uchwalanie wewnętrznych przepisów porządkowych, planów i harmonogramów działań, kierując się wskazówkami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.
e)    Czuwanie nad wprowadzeniem w życie wszelkich postanowień Walnego Zgromadzenia.
f)    Utrzymywanie stosunków z osobami prawnymi zagranicą.
d)    Przyjmowanie i wykreślanie członków Towarzystwa, przygotowywanie spraw do rozpoznania przez Sąd Honorowy, o ile nie można załatwić ich polubownie.
e)    Zwolnienie ze ślubowania członka w razie jego wystąpienia z Towarzystwa.
f)    Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie zmian w Statucie.

Art. 25

 1. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Prezesa.
 2. Prezes Towarzystwa może być odwołany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, który uprzednio zasięga opinii Sądu Honorowego, jeżeli dopuścił się czynu niegodnego, działał na szkodę Towarzystwa lub społeczeństwa, bądź przekroczył statut.
 3. Uchwała o odwołaniu Prezesa dla swojej ważności musi być podjęta większością kwalifikowaną 2/3 w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.
 4. Uchwała o odwołaniu Członka Zarządu dla swojej ważności musi być podjęta zwykłą większością w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.
 5. W przypadku odwołania Prezesa Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest do niezwłocznego wyboru nowego Prezesa Towarzystwa.
 6. Kandydatem na Prezesa Towarzystwa może być członek zwyczajny TG Sokół, który uzyska pozytywną opinię Rady Starszych.


Art. 26
1.    W skład Rady Starszych wchodzą szczególnie zasłużeni członkowie Towarzystwa. Zadaniem Rady Starszych jest służenie radą Zarządowi oraz wspieranie jego działalności.
2.    Uchwały Rady Starszych podejmowane są zwykłą większością głosów i mają dla Zarządu charakter opinii.

Art. 27
Spory i zatargi osobiste pomiędzy członkami Towarzystwa rozstrzyga Zarząd lub w razie niemożności przekazuje Sądowi Honorowemu. Członek, który popełnił czyn niegodny, działał na szkodę Towarzystwa lub społeczeństwa, przekraczał statut i przepisy wewnętrzne winien być postanowieniem Zarządu oddany pod Sąd Honorowy.

Art. 28
Sąd Honorowy liczy 3 członków, powołanych przez Prezesa spośród członków Towarzystwa do Zarządu nie należących i orzeka w pełnym składzie. Sposób pracy Sądu określają ustalone przezeń przepisy wewnętrzne. 

Art. 29
1. Komisja Rewizyjna, w składzie od trzech do pięciu osób, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie z pomiędzy członków zwyczajnych Towarzystwa, nie należących do Zarządu. 
2. Komisja Rewizyjna stanowi organ odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)    nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)    nie mogą być powołani do Komisji Rewizyjnej o ile byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
4. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność wszystkich jej członków. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie.

Art. 30
Komisja Rewizyjna ma na celu nadzór nad majątkową i gospodarczą działalnością Towarzystwa. Sprawdza stan skarbu Towarzystwa, ilekroć uzna to za potrzebne, a przynajmniej raz na rok sprawdza księgi oraz stan majątku ruchomego i nieruchomego. Składa na Walnym Zgromadzeniu swoje sprawozdanie oraz wnioski w sprawie gospodarki Towarzystwa.


V. REPREZENTACJA TOWARZYSTWA

Art. 31
Wszelkie pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagają, dla swej ważności, podpisów Prezesa Towarzystwa lub dwóch członków Towarzystwa odpowiednio upoważnionych przez Zarząd. 

Art. 32
Inne pisma wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa Towarzystwa lub jednego członka Towarzystwa odpowiednio upoważnionego przez Zarząd. 


VI. MAJĄTEK TOWARZYSTWA

Art. 33
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym - posiada z tego tytułu osobowość prawną i może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, nabywać go i sprzedawać, obciążać długami, zaciągać pożyczki i przeprowadzać wszelkie inne przewidziane prawem przedsięwzięcia.

Art. 34
Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności społecznej z zachowaniem obowiązujących przepisów. Majątkiem Towarzystwa gospodaruje Zarząd.


Art. 35
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy urzeczywistnianiu celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału  między jego członków. O sposobie wydania uzyskanego dochodu decyduje zarząd.

Art. 36
Towarzystwo może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Art. 37
Zabronione jest:
1.    Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2.    Przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.    Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
4.    Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

VII. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIĄZANIA SIĘ TOWARZYSTWA

Art. 38
Zmiany w statucie Towarzystwa dokonywane być mogą przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków  w głosowaniu jawnym. Uchwałę o zmianie statutu Walne Zgromadzenie podejmuje na wniosek Zarządu.

Art. 39
O rozwiązaniu się Towarzystwa postanawiają dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołane wyłącznie w tym celu, odbyte w odstępie przynajmniej 30 dni, większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy członków w głosowaniu tajnym.

Art. 40
W razie rozwiązania Towarzystwa jego majątek: nieruchomy, dokumentacja, zbiory, biblioteka itp., przechodzą na własność podmiotu wskazanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nie wolno w ten sposób przekazać majątku na rzecz członków Towarzystwa.

Zrzutka: Broń dla Sokoła